Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor de producten en diensten die op deze website worden aangeboden. Wanneer u zichzelf of uw organisatie aanmeldt en/of een transactie doet, onderschrijft u deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
1.1. Op al onze artikelen zijn de volgende Algemene Voorwaarden en betalingscondities van toepassing.
1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de betaling te hebben ontvangen.
1.3. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.4. Identiteit van  BADOELLA.COM:
Naam ondernemer: Shahied Badoella. De ondernemer is eigenaar van www.BADOELLA.COM,
Mobiel nummer: +31(0)6 – 13467846
E-mailadres: info@badoella.com
KvK Amsterdam 83525173
ASN Bank – NL53ASNB8821173321

2. Het aanbod
2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
2.3 Als BADOELLA.COM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BADOELLA.COM niet.
2.4. .Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: (a) de prijs inclusief BTW; (b) de eventuele kosten van aflevering; (c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; (d) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; (e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BADOELLA.COM de prijs garandeert; (f) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.

3. De overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BADOELLA.COM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BADOELLA.COM is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BADOELLA.COM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 BADOELLA.COM kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BADOELLA.COM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5 BADOELLA.COM zal aan de koper de volgende informatie, schriftelijk kenbaar maken of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden verkregen: (a) het correspondentieadres BADOELLA.COM waar de koper met klachten terecht kan; (b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van herroepingsperiode gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van de herroepingsperiode; (c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4. Herroepingsperiode
4.1. Bij levering van producten: bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
4.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van de herroepingsperiode gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BADOELLA.COM retourneren, conform de door BADOELLA.COM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.2. Bij levering van diensten: bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van de herroepingsperiode , zal de koper zich richten naar de door BADOELLA.COM bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.2.1. Indien de koper gebruik maakt van de herroepingsperiode, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal BADOELLA.COM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4.3. BADOELLA.COM kan de herroepinsperiode van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 4.3.1. en 4.3.2. De uitsluiting van de herroepingsperiode geldt slechts indien BADOELLA.COM dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
4.3.1. Uitsluiting van de herroepingsperiode is slechts mogelijk voor producten:
a. die door BADOELLA.COM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BADOELLA.COM geen invloed heeft;
f. voor losse kranten, tijdschriften en tweedehandse producten;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;
h. voor producten met het kenmerk ‘sale’ en/of ‘aanbieding’.
4.3.2 Uitsluiting van de herroepingsperiode is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

5. Aanbiedingen
5.1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
5.2. BADOELLA.COM kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3 De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.

6. Betaling
Bij BADOELLA.COM kunt u op de volgende manieren betalen:
• iDEAL
• Bank/Giro overschrijving

7. Levering fysieke producten
7.1. De bestelling wordt bezorgd aan het opgegeven adres dat bekend is bij BADOELLA.COM. De leveringstermijn is maximaal 5 werkdagen.
7.2. Indiende koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper.
7.3. Indien de koper zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor de rekening van de koper.
7.4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de koper een e-mail aan BADOELLA.COM te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de koper geretourneerd.

8. Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal BADOELLA.COM het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op de koper overgaan.

8. Garanties
8.1. BADOELLA.COM garandeert dat de te leveren producten en diensten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
8.2. De koper dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal BADOELLA.COM binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door de koper betaalde bedrag zal worden geretourneerd. De koper kan BADOELLA.COM ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
8.4. Na verloop van de in artikel 8.3. genoemde garantietermijn is BADOELLA.COM gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen bij de koper.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BADOELLA.COM de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

9. Eigendomsvoorbehoud
BADOELLA.COM blijft volledig eigenaar van het geleverde product en dienst tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij BADOELLA.COM, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie BADOELLA.COM niet gelieerd is.
10.2 De bezoeker en/of koper mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
10.3 Daarnaast mag de koper geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 De bezoeker en/of koper mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien door BADOELLA.COM geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van BADOELLA.COM jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
11.2 De aansprakelijkheid van BADOELLA.COM voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper zelf.
11.3 BADOELLA.COM sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van BADOELLA.COM waaronder de website, door een derde.
11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BADOELLA.COM.

12. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Verwijzingen
De website www.BADOELLA.COM kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. BADOELLA.COM heeft geen zeggenschap over deze websites. BADOELLA.COM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14. Diversen
14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
14.2 De administratie van BADOELLA.COM geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.3 BADOELLA.COM is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de koper door een enkele kennisgeving aan de koper aan een derde over te dragen.
14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. BADOELLA.COM zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door BADOELLA.COM aangepast worden. BADOELLA.COM raadt de bezoeker en/of koper daarom aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Shahied Badoella MSc MEd

Amstelveen, Nederland
Kvk: 83525173